Mobirise

1.1 Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti uživatele („Uživatel“) při užívání mobilní aplikace MyDiabetic („Aplikace“) vytvoření a valstněné Danielem Novákem a Veronika Černohorská, Drtinova 6, Praha 5, 150 00 („Poskytovatel“).

1.2 Tyto Podmínky jsou Uživateli přístupné v textové podobě v rámci Aplikace a na webových stránkách Poskytovatele na http://my-diabetic.cz/obchodni-podminky.html

2.1 Aplikace slouží Uživateli na edukaci kompenzace diabetes mellitus a představuje jeho doplňkový nástroj.

2.2 Účelem Aplikace je pak zejména poskytnout Uživateli:
a) nástroj pro vzdělávání o diabetes mellitus I
b) nástroj pro osvojení vztahu mezi jídlem, inzulínem a fyzickou aktivitou;
c) nástroj pro vizualizaci způsobu provádění měření glukózy v krvi
d) nástroj k aplikace inzulínu
e) nástroj pro výuku počítání sacharidových jednotek jídla
f) nástroj pro simulaci známek hypo / hyperglykémie

2.3 Účelem Aplikace není zejména:
-poskytování lékařské pomoci.
-činit rozhodnutí ve zdravotnictví nebo v oblasti životního stylu vaším jménem.

Další důležité informace o podmínkách užívání Aplikace jsou uvedeny zejména v čl. 9 Podmínek. 

3.1 Uživatelem se může stát každá fyzická osobu, která dosáhla věku čtyř (4).

3.2 Registrace Uživatele do Aplikace probíhá zpravidla následovně:
(a) Aplikace je dostupná výlučně pro kompatibilní zařízení s operačními systémy iOS a Android, její stažení lze povést prostřednictvím elektronických obchodů mobilních aplikací App store a Google Play, které jsou provozovány třetími osobami;
(b) po úspěšném stažení Aplikace vyplní fyzická osoba žádající o registraci požadované údaje, a to on-line prostřednictvím Aplikace;
(c) nezbytnou podmínkou registrace je seznámení a potvrzení znění Podmínek;
(d) registrace je dokončena potvrzením ze strany Poskytovatele v rámci prvního přihlášení do Aplikace.
Dokončením registrace je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem v souladu s těmito Podmínkami.

3.3 Přístup do Aplikace a její používání je možné pouze na základě dokončení registrace Uživatele; v opačném případě nebude Uživateli umožněno Aplikaci používat. Uživateli nevzniká na registraci jakýkoliv nárok. 

4.1 Užívání Aplikace může být Poskytovatelem zpoplatněno, a to za podmínek uvedených v Aplikaci anebo na webových stránkách Poskytovatele na https://www.mydiabetic.cz/. Úhrady za užívání Aplikace (tj. zejména zpřístupnění obsahu Aplikace, služby Aplikace anebo její části) se provádějí zpravidla předem pro dané období (je-li stanoveno), a to prostřednictvím platební brány v souladu s pokyny Poskytovatele anebo pokyny třetí strany, která takovou úhradu umožnuje.

4.2 Výše úhrady za užívání Aplikace (tj. zejména zpřístupnění obsahu Aplikace, služby Aplikace anebo její části) je uvedena v Aplikaci anebo jiným vhodným způsobem.

4.3 Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou úhradu za užívání Aplikace.

4.4 Poskytovatel upozorňuje, že v souvislosti s úhradou za užívání Aplikace, mohou být ze strany třetích osob zajišťujících platební systémy účtovány příslušné poplatky, zejména v souvislosti s převodem měn, bankovní poplatky za transakci, poplatky za použití platební karty, poplatky za použití platebního systému atd. Uživatel je povinen se seznámit s výší poplatků, které mohou být účtovány třetími stranami.

4.5 Uživatel bere na vědomí, že v úhradě za užívání Aplikace nejsou v žádném případě zahrnuty zejména poplatky třetím stranám v souvislosti s užíváním Aplikace, cena telefonického nebo internetového připojení, poplatky za užívání zařízení Uživatele, správní poplatky či daně a každý Uživatel je srozuměn s tím, že k úhradě za užívání Aplikace může být připočtena úhrada výše uvedených poplatků.

5.1 V případě, že dojde z důvodů na straně Poskytovatele k:
(i) nemožnosti užít Aplikaci anebo její část, jejíž užití již Uživatel uhradil, a to v důsledku nepřístupnosti či chyby Aplikace;
(ii) nesprávnému odečtení úhrady za užívání Aplikace;
(iii) k jinému nesplnění povinnosti Poskytovatele podle těchto Podmínek; je Uživatel oprávněn tyto vady u Poskytovatele reklamovat. Uvedené vady je Uživatel u Poskytovatele oprávněn reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy tyto vady Uživatel zjistil nebo mohl zjistit. Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci zasláním emailu na adresu mydiabetic.game@gmail.com.

5.2 Poskytovatel se zavazuje reklamaci, uplatněnou Uživatelem podle čl. 5.1, vyřídit ve lhůtě do třiceti (30) dnů od okamžiku doručení reklamace Uživatele Poskytovateli a podle svých možností zjednat nápravu závadného stavu bez zbytečného odkladu, pokud je reklamace oprávněná. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. V případě, že reklamace bude uplatněna později, nárok Uživatele na vyřízení reklamace zaniká.

5.3 V případě oprávněnosti uplatněné reklamace má Uživatel nárok na vrácení zaplaceného úhrady za užívání Aplikace a dále na případnou prokazatelnou škodu vzniklou Uživateli. Dispozitivní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), upravující práva z odpovědnosti za vady, se ve vztazích mezi Uživatelem a Poskytovatelem nepoužijí v případě, že se jedná o Uživatele, který není spotřebitelem, neboť jsou plně nahrazena ujednáním těchto Podmínek. U Uživatelů, kteří jsou současně spotřebiteli, má zákonná úprava v Občanském zákoníku přednost před ujednáním těchto Podmínek.

5.4 O reklamaci rozhodne s konečnou platností Poskytovatel. Jako podklady pro reklamaci budou sloužit záznamy Aplikace, pokud Uživatel nepředloží jiné věrohodné záznamy o rozhodných skutečnostech. V případě rozporu mezi záznamy Aplikace a Uživatelem předloženými záznamy mají přednost záznamy Aplikace, pokud Poskytovatel nerozhodne jinak. 

6.1 Poskytovatel je povinen podniknout všechny kroky v rámci svých technických možností, aby zajistil funkčnost a dostupnost Aplikace. Poskytovatel nicméně neodpovídá za dostupnost Aplikace.

6.2 Pokud Uživatel zjistí jakýkoli problém související s Aplikací nebo její dostupností, je povinen tuto událost bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli vhodným způsobem. 

7.1 Poskytovatel má právo omezit či přerušit Uživateli přístup k Aplikaci (resp. uživatelskému účtu) v případě, byť podezření, na porušení Podmínek, právních předpisů anebo jestliže je to nutné k realizaci opatření anebo rozhodnutí vydaných orgány veřejné správy, a to vždy výhradně na dobu nezbytně nutnou.

7.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv přestat Aplikaci poskytovat anebo jí poskytovat podporu.

7.3 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv přerušit anebo omezit poskytování všech nebo některých služeb a funkcí Aplikace za účelem provedení údržby, oprav nebo úprav (včetně aktualizací upgradů) Aplikace. Aplikace tak nemusí být dostupná v každém časovém okamžiku. Funkcionality Aplikace mohou v rámci údržby, oprav anebo úprav podléhat změnám.

8.1 Při užívání Aplikace Uživatelem Poskytovatel neodpovídá za služby88 dodávané třetími osobami, jako např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem, výše poplatků atd.

8.2 Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Aplikace v důsledku její nepřístupnosti způsobené poruchami provozu sítě datového přenosu, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

8.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za neoprávněné používání Aplikace (resp. uživatelského účtu). Poskytovatel nese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup zejména k uživatelským účtům, k osobním údajům Uživatelů nebo k příslušné databázi Uživatelů nebo k jiným údajům a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za předpokladu, že porušil některou svou povinnost podle těchto Podmínek. Jinak Poskytovatel odpovědnost nenese a není povinen k náhradě újmy; tím však nejsou dotčena příslušná ustanovení Občanského zákoníku o zákazu vyloučení či omezení odpovědnosti Poskytovatele k náhradě újmy.

8.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu, poškození anebo zneužití obsahu vloženého do Aplikace Uživatelem, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby, výpadku datového přenosu či konektivity).

8.5 Výlučně Uživatel ponese veškeré následky, které vzniknou, ať již přímo či nepřímo, zejména v důsledku odchýlení se informací uvedených v Aplikaci anebo porušení povinností Uživatele, a to povinností podle těchto Podmínek, nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

9.1 Uživatel je povinen používat Aplikaci pouze v souladu s těmito Podmínkami.

9.2 Uživatel bere na vědomí, že Aplikace slouží pro vzdělávací účely. Pokyny uvedené v Aplikaci nemají charakter odborné lékařské rady (či prohlášení obdobného charakteru) a nemohou nahradit postup léčby stanovený zejména ošetřujícím lékařem Uživatele. Proto je Uživatel vždy povinen:
(a) zvážit pokyny uvedené v Aplikaci a řídit se pokyny svého ošetřujícího lékaře;
(b) v případě vzniku jakýchkoliv zdravotních komplikací bezodkladně informovat svého ošetřujícího lékaře;
(c) do Aplikace uvádět pouze pravdivé a přesné informace; a
(d) využívat informace uvedené v Aplikaci výhradně pro účely svého vzdělávání.

10.1 Poskytovatel uděluje Uživateli licenci k Aplikaci a souvisejícím databázím, které budou v rámci užívání Aplikace Uživatelem užity. Licence je udělena jako bezúplatná, nevýhradní, časově omezená na dobu trvání smluvního vztahu dle těchto Podmínek a místně neomezená. Licence je udělena k užívání Aplikace a databází způsobem a k účelu vyplývajícímu z těchto Podmínek a z účelu a určení Aplikace a Uživatel se zavazuje ji dodržovat.

10.2 Uživatel se zavazuje, že nebude obcházet či narušovat jakákoli technologická bezpečnostní opatření v Aplikaci anebo Aplikaci coby počítačový program rozkládat, dekompilovat či provádět zpětnou analýzu. Uživatel se zavazuje neužívat Aplikaci jakýmkoliv nepovoleným způsobem. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Aplikace.

11.1 Zpracování osobních údajů Uživatele se řídí Zásadami zpracování osobních údajů, které je nedílnou součástí těchto Podmínek, a s nimiž Uživatel instalací Aplikace souhlasí a jež jsou dostupné v rámci Aplikace a na webových stránkách Poskytovatele na http://my-diabetic.cz/ochrana-osobnich-udaju.html

12.1 Smluvní vztah dle těchto Podmínek se uzavírá na dobu neurčitou.

12.2 Poskytovatel je oprávněn vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek s okamžitou účinností po doručení výpovědi Uživateli, a to bez jakékoliv předchozí výzvy či upozornění, zejména v případě, že:
(a) o registraci požádala osoba, která nesplňovala podmínky pro dokončení registrace;
(b) Uživatel uvedl při registraci nesprávné, nepravdivé anebo zavádějící údaje;
(c) Uživatel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou v těchto Podmínkách anebo jakoukoliv jinou povinnost stanovenou obecně závaznými právními předpisy;
(d) Uživatel se nepřihlásí do svého uživatelského účtu déle než šest (6) bezprostředně po sobě jdoucích měsíců;
(e) bude bez náhrady zrušena Aplikace anebo bude podstatně omezen její provoz; a
(f) Poskytovatel ztratí oprávnění k provozování Aplikace nebo výkon tohoto oprávnění bude přerušen.

12.3 Uživatel je oprávněn vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek: (i) s okamžitou účinností žádostí o zrušení svého uživatelského účtu; nebo (ii) s účinností ke konci sjednaného období délky trvání hrazených služeb Aplikace dle čl. 4, je-li sjednáno.

12.4 V případě ukončení Smlouvy Poskytovatel smaže veškerý obsah nahraný Uživatelem v Aplikaci a ostatní data uživatelského účtu, nestanoví-li Zásady zpracování osobních údajů jinak.

13.1 Spotřebitelské předsmluvní informace jsou následující:
(a) totožnost Poskytovatele je uvedena v záhlaví těchto Podmínek;
(b) Poskytovatel umožňuje Uživateli využívat funkcí Aplikaci, přičemž toto užívání může být Poskytovatelem zpoplatněno, a to za podmínek uvedených v těchto Podmínkách, v Aplikaci a na webových stránkách Poskytovatele;
(c) Poskytovatel není schopen stanovit poplatky, které mohou být účtovány třetími osobami;
(d) vyřizovaní stížností a reklamací Uživatelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy mydiabetic.game@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Uživatele. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Uživatel s Poskytovatelem nedohodne na delší lhůtě;
(e) doba trvání závazku a podmínky ukončení jsou stanoveny v čl. 12 Podmínek;
(f) údaje o funkčnosti digitálního obsahu jsou uvedeny v čl. 3 a
(g) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem jsou následující: jakékoliv zařízení Uživatele musí mít technické parametry uvedené v příslušné sekci elektronických obchodů mobilních aplikací App store a Google Play.

13.2 Informace ke smlouvě uzavírané s využitím prostředku komunikace na dálku jsou následující:
(a) náklady na prostředky komunikace na dálku jsou účtovány podle místní sazby operátory, se kterými má Uživatel sjednánu smlouvu o připojení k internetu;
(b) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností výpovědi za podmínek stanovených v čl. 12 Podmínek;
(c) Poskytovatel neúčtuje za užívání Aplikace žádné dodatečné daně, poplatky a náklady, avšak tyto daně, poplatky a náklady mohou být účtovány třetími stranami, jak je uvedeno v těchto Podmínkách;
(d) Uživatel neponese žádné dodatečné náklady vůči Poskytovateli v souvislosti s výše uvedeným ukončením smluvního vztahu;
(e) Uživatel je vždy povinen uhradit úhradu za užívání Aplikace; a
(f) Uživatel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smluvního vztahu dle těchto Podmínek. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Uživatele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy Uživatel, uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé. Uživatel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online také prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací ani rozhodčím řízením a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle Občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line.

13.3 Informace ke smlouvě uzavřené při použití elektronických prostředků jsou následující:
(a) smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem je tvořen těmito Podmínkami přijatými Uživatelem. Evidence ohledně provedení registrace a uzavření smluvního vztahu bude u Poskytovatele uložena v elektronické podobě a Uživatel nemá k této evidenci přístup;
(b) smluvní vztah je uzavřen postupem popsaným v čl. 3 Podmínek; a
(c) Poskytovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.

13.4 Uživatel výslovně souhlasí s poskytnutím přístupu k Aplikaci, příp. k přístupu k hrazeným službám poskytovaných v rámci Aplikace, před uplynutím zákonné lhůty čtrnáct (14) dní pro odstoupení. Uživatel bere na vědomí, že tím, že získá takový přístup před uplynutím čtrnáctidenní (14-ti denní) lhůty pro odstoupení, pozbývá právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 1829 Občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření smluvního vztahu. Uživatel může kdykoliv smluvní vztah s Poskytovatelem vypovědět za podmínek stanovených v čl. 12 Podmínek.

13.5 Uživatel tímto výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi údaji uvedenými v tomto článku Podmínek před uzavřením smluvního vztahu.

14.1 Smluvní vztah založený mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. V případě vzájemného rozporu mají Podmínky přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

14.2 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem smluvního vztahu jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor vzájemnou dohodou stran, bude takový spor předložen jednou ze stran věcně a místně příslušnému soudu České republiky. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Poskytovatele.

15.1 Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek nemá za následek jejich neúčinnost nebo neplatnost jako celku. Poskytovatel se zavazuje nahradit takové ustanovení platným ustanovením, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu a hospodářského výsledku co možná nejvíce přibližovat.

15.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat Uživatele o novinkách, odstávkách Aplikace, nebo aktualizace Podmínek prostřednictvím Aplikace.

15.3 Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto Podmínky, a to v přiměřeném rozsahu. O této změně je Poskytovatel povinen informovat Uživatele vhodným způsobem, tj. zejména prostřednicím Aplikace či e-mailem, ve kterém bude uveden odkaz na aktuální znění Podmínek. Přiměřeným rozsahem, ve kterém je Poskytovatel oprávněn navrhnout změnu Podmínek, se rozumí zejména způsob užívání Aplikace, podmínky provozování Aplikace, způsob a rozsah užívání Aplikace atd. Uživatel je oprávněn takovou změnu odmítnout, a to do čtrnácti (14) dnů od obdržení návrhu změn Podmínek. V případě, že Uživatel nesouhlasí se zněním aktualizovaných Podmínek, je povinen požádat o zrušení uživatelského účtu a odinstalovat Aplikaci ze svého zařízení. V případě, že návrh na změnu Podmínek není odmítnut, stává se změna Podmínek pro Uživatele závazná. Do doby zrušení uživatelského účtu se budou na vztah Poskytovatele a Uživatele uplatňovat Podmínky v nezměněném stavu.

15.4 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 29. 5. 2020.

Created with Mobirise ‌

Web Page Designer Software